Ochrana osobních dat

Prohlášení skupiny Dussmann o ochraně údajů a soukromí

A. Obecné informace

Společnost Dussmann Stiftung & Co. KGaA a její přidružené společnosti (dále jen „Dussmann“) berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a dodržují ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel. Naši zaměstnanci jsou v souladu se zákonnými ustanoveními povinni zachovávat mlčenlivost, uchovávat informace v tajnosti a dodržovat předpisy o ochraně údajů.

Níže vysvětlíme, jaké informace shromažďujeme, jak tyto informace používáme a jak můžete uplatnit svá práva. Prohlášení o ochraně údajů si můžete prostřednictvím záložky „Ochrana údajů“ ve spodní části každé stránky kdykoli otevřít a vytisknout.

Toto obecné prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na všechny webové stránky skupiny Dussmann (včetně webových stránek Kursana GmbH, Dresdner Kühlanlagenbau GmbH a HEBO Aufzugstechnik GmbH), naši přítomnost v sociálních médiích, e-mailovou komunikaci a mobilní aplikace pro chytré telefony a další zařízení. Kromě obecných údajů a povinných informací jsme pro jednotlivé webové stránky Dussmann Group sestavili další individuální informace o ochraně osobních údajů. 

Na webových stránkách kulturkaufhaus.de vezměte prosím na vědomí vlastní informace o ochraně osobních údajů. 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na níže uvedené odpovědné místo, postupujte podle stávajících odkazů a/nebo se podívejte na další informace na webech třetích stran. Naše kontaktní údaje najdete samozřejmě také v tiráži.

1. Správce údajů

Správcem osobních údajů je

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedrichstraße 90
10117 Berlin

Seznam přidružených společností najdete zde. Pokud naše přidružené společnosti kontaktujete přímo, prostřednictvím webových stránek nebo jakýmkoli jiným způsobem, je správcem údajů tato společnost.

Kontaktní údaje na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů
Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Friedrichstraße 90
10117 Berlin

datenschutz@dussmanngroup.com
+49 30 20250

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (např. vaše skutečné jméno, adresa nebo telefonní číslo).

Zvláštní kategorie osobních údajů jsou speciálně chráněnou podskupinou osobních údajů a jsou popsány v článku 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Patří sem mj. zdravotní údaje a biometrické údaje.

V zásadě shromažďujeme osobní údaje přímo od vás, pokud ovšem neudělíte souhlas jiný. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám předali elektronickou formou, a také informace, které zaznamenáváme písemně nebo elektronicky při vašem používání našich webových stránek nebo během telefonických hovorů s našimi zaměstnanci. Děje se tak pouze v rámci poskytování a správy našich služeb a na základě vámi vyplněných kontaktních formulářů či jiné korespondence. 

3. Přístup třetích stran k vašim osobním údajům

Osobní údaje zpracováváme my sami a – pokud jsme to výslovně nevyloučili – také další koncernové společnosti ve skupině Dussmann nebo námi pověření poskytovatelé služeb. V posledních dvou případech zajistíme, aby koncernové společnosti nebo společnosti poskytující služby dodržovaly příslušné zákonné předpisy o ochraně údajů a povinnosti vyplývající z těchto informací o ochraně údajů. 

Osobní údaje budou bez vašeho souhlasu předávány vládním úřadům oprávněným přijímat informace pouze tehdy, pokud jsme tak povinni ze zákona nebo jsme k tomu zavázáni soudním příkazem (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Dále mohou být předány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud je to nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků a není důvod se domnívat, že máte převažující oprávněný zájem na tom, aby vaše údaje nebyly dále předávány. 

Pokud je to právně přípustné a nutné pro zpracování smluvních vztahů s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR, budou vaše údaje předány také třetím stranám. 

4. Příjemci osobních údajů

V rámci zákonných pravomocí mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny zejména následujícím kategoriím příjemců:

 • poskytovatelé služeb webové analýzy
 • poskytovatelé IT služeb, kteří zpracovávají údaje v rámci poskytování služby (např. pro činnosti údržby IT, poskytovatelé hostingových služeb), 
 • poskytovatelé služeb pro likvidaci souborů a dat, tiskové služby
 • poskytovatelé marketingových a prodejních služeb
 • poskytovatelé služeb pro newsletter a logistiku
 • dodavatelé, např. materiálu a služeb
 • kooperační partneři
 • poskytovatelé platebních služeb
 • registry dlužníků a inkasní agentury
 • smluvní prodejci
 • auditoři, daňoví poradci, poradenské a konzultační společnosti, pojišťovny 
 • jiné společnosti Dussmann, pokud je to nezbytné v souvislosti s nabídkou, výběrovým řízením nebo zahájením, realizací nebo zpracováním obchodního vztahu
 • soudy, úřady, právní poradci nebo rozhodčí soudy, pokud je to nezbytné pro dodržení platného práva nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků

Někteří příjemci v rámci koncernu sídlí ve třetích zemích (zemích mimo EU). Společnost Dussmann zajišťuje v koncernu v rámci smluv o ochraně údajů na základě standardních doložek EU o ochraně osobních údajů, že vaše osobní údaje budou přiměřeně chráněny také příjemcem.

Právním základem pro předávání údajů v rámci koncernu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Výměna údajů v rámci koncernu pro interní administrativní účely představuje oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 GDPR).  

Než předáme vaše informace třetím stranám, podnikneme přiměřená opatření, abychom zajistili, že příjemci souhlasí s dodržováním platných zákonů na ochranu údajů a se zachováním důvěrnosti osobních údajů. V případě potřeby budou údaje předány v rámci smlouvy o zpracování objednávky, aby bylo zajištěno, že budou údaje zpracovávány pouze pro zamýšlený účel a že budou zaručena přiměřená bezpečnostní opatření.  

5. Upozornění o přenosu dat do USA

Naše webové stránky obsahují nástroje od společností se sídlem v USA. Když jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny na americké servery příslušných společností. Upozorňujeme, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu práva EU na ochranu osobních údajů. Americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako dotčená osoba podniknout právní kroky.  Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) budou vaše údaje na serverech USA zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

6. Doba uložení údajů

Není-li při shromažďování údajů (např. jako součást prohlášení o souhlasu) nebo v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů stanovena žádná výslovná doba uchování, budou osobní údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné k plnění účelu uchovávání, pokud ovšem neexistují zákonné požadavky na uchovávání (např. požadavky obchodního a daňového práva na uchovávání), které by jejich smazání bránily.

Pokud osobní údaje ukládáme výhradně za účelem plnění povinností uchovávání, jsou obvykle zablokované, takže k nim lze přistupovat pouze tehdy, je-li to nutné s ohledem na účel povinnosti uchovávání.

Pokud si přejete, aby byly vaše údaje vymazány, nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány co nejrychleji, pokud ovšem neexistuje povinnost je uchovávat.

7. Bezpečnost

Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou a zneužitím. Vaše data se ukládají v zabezpečeném operačním prostředí, které není přístupné veřejnosti. Na všech webových stránkách se používá šifrování SSL nebo TLS. Vaše data jsou šifrována přímo během přenosu. Z bezpečnostních důvodů zde neposkytneme žádné další informace.

8. Práva subjektu údajů

Odvolání souhlasu

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování na základě uděleného souhlasu, a to až do jeho zrušení. V případě odvolání dotčené údaje neprodleně vymažeme, pokud další zpracování nemůže být založeno na právním základě pro zpracování bez souhlasu. Své odvolání souhlasu můžete zaslat na adresu  datenschutz@dussmanngroup.com, případně dopisem na adresu Dussmann Stiftung & Co. KGaA, Datenschutzbeauftragte, Friedrichstraße 90, 10117 Berlin.

Further rights

Svá práva můžete kdykoli uplatnit u národní pobočky skupiny Dussmann ve vaší zemi. Jména a adresy příslušných správců údajů najdete v seznamu přidružených společností nebo v tiráži příslušné národní pobočky. 

Od správce údajů v rámci skupiny Dussmann máte právo požadovat potvrzení, zda společnost zpracovává osobní údaje, které se vás týkají; v takovém případě máte právo na informace o těchto osobních údajích a na informace podrobně uvedené v čl. 15 GDPR.

Máte právo požadovat, aby příslušný správce údajů neprodleně opravil (právo na opravu) nesprávné osobní údaje, které se vás týkají, a případně je doplnil, pokud jsou neúplné (čl. 16 GDPR). 

Máte právo požadovat, aby příslušný správce údajů neprodleně vymazal osobní údaje, které se vás týkají, pokud platí jeden z důvodů uvedených v článku 17 GDPR, např. pokud již údaje nejsou potřebné pro sledované účely (právo na výmaz).

Máte právo od správce údajů požadovat omezení zpracování, pokud je splněna jedna z podmínek uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud jste proti zpracování vznesli námitku.

Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, a to v běžném a strojově čitelném formátu nebo od správce údajů požadovat jejich předání jinému správci údajů (právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR), pokud je to technicky proveditelné.

Pokud jsou vaše osobní údaje předány do země mimo EU, která nenabízí odpovídající úroveň ochrany, uzavřeme obvykle smlouvu, která odpovídající úroveň ochrany osobních údajů zajistí. Navíc používáme standardní doložky o ochraně údajů, které jsou dostupné na následující URL adrese:
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Proti zpracování vašich osobních údajů máte právo vznést kdykoli námitku z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Správce údajů pak již nebude vaše osobní údaje zpracovávat, pokud ovšem neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo by zpracování sloužilo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (čl. 21 GDPR).

Proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli a bez dalšího zvažování vznést námitku. Poté již vaše údaje nesmíme pro přímý marketing používat.

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení GDPR (článek 77 GDPR), máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky. Toto právo můžete uplatnit u dozorového úřadu v členském státě vašeho bydliště, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení. Například odpovědným dozorovým orgánem pro Dussmann Stiftung & Co. KGaA v Berlíně je Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin. Můžete se také kdykoli obrátit na jiný dozorový úřad. V případě správců údajů ve vašem členském státě mimo Německo se můžete obrátit na tamní příslušný úřad. 

Přehled dalších národních a mezinárodních úřadů pro ochranu osobních údajů najdete zde.

B. Zpracování údajů po návštěvě našich webových stránek

1. Kategorie údajů, účely a právní základ zpracování údajů

Pokud navštívíte naše webové stránky a/nebo s námi prostřednictvím webových stránek uzavřete smlouvu, zpracováváme vaše osobní údaje. Zpracování se může týkat následujících údajů: 

 • příjmení, jméno
 • adresa
 • firmou
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo / fax
 • datum a čas požadavku
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu / stavový kód http
 • vždy množství přenesených dat
 • webová stránka, z níž přichází požadavek
 • typ a verze prohlížeče
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče
 • IP adresa a poskytovatel přístupu k internetu
 • operační systém
 • u mobilních koncových zařízení příp. výrobce / typové označení
 • zboží/služby
 • údaje o bance a kreditních kartách
 • zdravotní údaje / údaje o péči
 • zpráva / údaje v textovém poli

Tyto údaje používáme k provozování webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR), k plnění a zpracování smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a také pro naše vlastní reklamní účely (pokud nám udělíte souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Tyto údaje dále používáme k plnění našich zákonných povinností vůči státním a spolkovým orgánům (např. finančnímu úřadu) (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Pro uzavření smlouvy je kvůli vaší jednoznačné identifikaci vyžadováno alespoň vaše příjmení, jméno a případně adresa. Bez těchto údajů nemůžeme příslušné smlouvy plnit. Pokud nám navíc dobrovolně na základě svého přání poskytnete další údaje, zpracováváme je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Soubory protokolu

Navštívíte-li některé z našich stránek, ukládáme dočasně údaje o připojení, tzv. soubory protokolu daného serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává, a to za účelem zabezpečení a stability systému a též abychom zajistili bezproblémové navázání připojení k webu a pro jiné administrativní účely. Jsou to:

 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL refereru
 • název hostitele počítače, který požádal o přístup
 • čas požadavku serveru
 • IP adresa

Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Kromě zabezpečení a stability systému patří mezi naše oprávněné zájmy vyhodnocování údajů o používání z našich webových stránek, uplatňování právních nároků, vyšetřování trestných činů a údržba našich bezpečnostních systémů IT.

3. Kontaktní formuláře

Pokud použijete kontaktní formulář na našem webu, vámi poskytnuté údaje (např. pohlaví, jméno, firma, adresa, e-mail, telefon, požadavek) zpracujeme, abychom vás mohli vhodně oslovit a odeslat vaši zprávu té správné kontaktní osobě ve společnosti Dussmann, aby vás pak mohla kontaktovat.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a pokud je vaše žádost zaměřena na uzavření smlouvy, právním základem pro zpracování údajů požadovaných pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Naším oprávněným zájmem je odpovědět na váš požadavek. 

4. Dotaz e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonem nebo faxem, vámi poskytnuté údaje (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, požadavek) zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavku. 

Pokud váš požadavek směřuje k uzavření nebo plnění smlouvy, budou údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám zaslané žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud o něj bylo požádáno. 

Vaše údaje zaslané prostřednictvím kontaktních formulářů, vymažeme, jakmile přestane platit účel jejich ukládání (např. po zpracování vaší žádosti) nebo nás požádáte o jejich výmaz nebo odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním. Závazná zákonná ustanovení, zejména zákonná doba uchovávání, zůstávají nedotčena. 

5. Newsletter

Pokud si objednáte odběr námi nabízeného newsletteru, potřebujeme od vás pouze platnou e-mailovou adresu. Další údaje jsou již dobrovolné. Po registraci vám náš systém zašle e-mail s aktivačním odkazem, kterým registraci newsletteru potvrdíte. Tímto způsobem zajistíme, že jste skutečně vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Zařazení do distribučního seznamu a zasílání newsletteru proběhne pouze v případě, že jste v registračním e-mailu potvrdili aktivační odkaz pro odběr (metoda dvojího potvrzení, tzv. double-opt-in). Při registraci k odběru newsletteru se ukládá vaše IP adresa a datum a čas registrace. Toto zpracování probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat na kontaktech uvedených v prohlášení o ochraně údajů nebo prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém newsletteru. Při zasílání newsletteru spolupracujeme s poskytovateli služeb, např. se společností CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede) nebo Evalanche (SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg. Více o údajích zpracovávaných pomocí CleverReach nebo Evalanche najdete v zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ nebo https://www.sc-networks.de/datenschutz/. Se společnostmi CleverReach a SC-Networks GmbH jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek ve smyslu čl. 28 GDPR.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem registrace k odběru newsletteru, budou u nás uchovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Po odhlášení budou tyto údaje vymazány, s výjimkou osobních údajů nutných k prokázání přípustnosti zasílání newsletteru. Protože ty se od počátku neukládají za účelem zasílání newsletteru, ale právě za účelem prokázání přípustnosti. Právním základem pro (také pokračující) uchovávání těchto údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je prokázat přípustnost zasílání newsletteru. 

6. Objednávka přes online portál

V případě poptávky nebo objednávky prostřednictvím námi provozovaného online portálu jsou pomocí povinných polí požadovány údaje potřebné pro přípravu nabídky, vyřízení objednávky a realizaci: např. vaše celé jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa (adresa místa plnění a fakturační adresa), informace o plnění smlouvy, údaje o bance a kreditní kartě. Tyto údaje jsou evidovány v zákaznickém účtu. 

Vámi zadané údaje zpracováváme pro přípravu nabídek, objednávek, rezervací, plnění, zpracování smluvního vztahu a pro vyřizování reklamací, poptávek a vyúčtování. Údaje potřebné ke splnění příslušného úkolu budou v případě potřeby předány příslušnému servisnímu pracovníkovi nebo externí společnosti poskytující služby.

Osobní údaje budou po splnění účelu vymazány nebo, pokud jsou stále potřebné pro plnění, zpracování a vypořádání smluvního vztahu nebo úkonů, jako jsou reklamace, dotazy a vyúčtování, nebo k plnění zákonných povinností, zablokovány a použity pouze pro tyto účely. 

Právním základem pro výše popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a pro vyřizování reklamací čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

7. News Alert (upozornění na novinky) / Job Alert (upozornění na pracovní nabídky)

S naší službou News Alert, příp. Job Alert dostanete automatické upozornění, jakmile se objeví nové příspěvky nebo nové pracovní pozice ve vámi vybraných obchodních oblastech nebo společnostech, které odpovídají vašim kritériím filtru. Vše, co od vás potřebujeme, je platná e-mailová adresa. Při registraci ke službě News Alert, příp. Job Alert se uloží IP adresa, datum a čas registrace a vaše kritéria filtru. Job Alert navíc uloží rovněž stránku, na které probíhá registrace. Vaše údaje budou použity výhradně pro zasílání upozornění. Toto zpracování probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat na kontaktech uvedených v prohlášení o ochraně údajů nebo prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém upozornění News Alert, příp. Job Alert.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru News Alert nebo Job Alert, budou u nás uloženy, dokud se z těchto služeb neodhlásíte, a po zrušení odběru budou vymazány. Údaje námi uložené za účelem prokázání přípustnosti zasílání News Alert / Job Alert zůstávají nedotčeny. Právním základem pro (také pokračující) uchovávání těchto údajů je článek 6 odst. 1 písm f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je prokázat přípustnost zasílání upozornění News Alert / Job Alert.

8. Cookies, sledovací pixely a další technologie

Některé z našich webových stránek používají soubory cookie. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které vašemu koncovému zařízení (PC, notebook, tablet, smartphone atd.)  umožňují při vaší návštěvě některé z našich webových stránek ukládat informace specifické pro uživatele (dále jen „cookies“). Cookies nám pomáhají určit četnost používání našich webových stránek a počet jejích uživatelů a učinit pro vás naše nabídky co nejpohodlnější a nejefektivnější. Na našich webových stránkách používáme relační cookies (ty se po ukončení relace prohlížeče smažou) a trvalé cookies (ty zůstávají na vašem koncovém zařízení i po ukončení relace prohlížeče). 

V některých případech mohou být při vaší návštěvě našich webových stránek na vašem koncovém zařízení uloženy také cookies od společností třetích stran (cookies třetích stran). Ty nám i vám umožňují využívat určité služby společností třetích stran (např. cookies pro zpracování platebních služeb). 

Soubory cookie mají různé funkce. Četné cookies jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly. Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy. 

Doba uložení závisí na příslušném souboru cookie a je uvedena níže. Některé cookies se vymažou dříve než za hodinu, jiné mohou zůstat uloženy v počítači i několik let. Dobu uložení můžete ovlivnit i sami. Všechny cookies můžete kdykoli ručně smazat prostřednictvím svého prohlížeče (viz také níže „právo na námitku“). Dále budou cookies, které jsou založeny na souhlasu, vymazány nejpozději poté, co svůj souhlas odvoláte, přičemž do té doby zůstává zákonnost ukládání nedotčena.

Cookies, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace (nezbytné cookies) nebo k poskytování určitých, vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. cookies pro měření návštěvnosti webu), jsou vyžadovány na základě článku 6 odst. 1, písm. f) GDPR, pokud není stanoven jiný právní základ. Jako provozovatel webu máme oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb. Pokud je požadován souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Souhlas s cookies: Abychom mohli zjistit, zda jste souhlasili se zpracováním údajů v souvislosti s cookies (pokud je to nutné), používáme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) soubor cookie, který nás informuje o tom, ke kterému typu zpracování údajů jste udělili souhlas, nebo zda jste souhlas neudělili.

9. Platforma pro správu souhlasu Usercentrics

Jedná se o službu právy souhlasu. Jako zpracovatele pro účely správy souhlasu používáme na našem webu Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München.

Usercentrics shromažďuje data ze souborů protokolu a údaje o souhlasu, což nám umožňuje informovat uživatele o jeho souhlasu s určitými soubory cookie a dalšími technologiemi na našich webových stránkách a tento souhlas získávat, spravovat a dokumentovat.

Účelem zpracování údajů je dodržování zákonných povinností a uchování souhlasu.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Cílem je poznat preference uživatelů a podle nich pak jednat.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro naše protokolování. Údaje o souhlasu musí být uchovávány v souladu s § 257 HGB po dobu 6 let. Potvrzení o odvolání dříve uděleného souhlasu budeme uchovávat po dobu tří let. Toto uchovávání je založeno na naší odpovědnosti podle čl. 5 odst. 2 GDPR. Ta nás zavazuje k dodržování zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Další informace o způsobech ochrany osobních údajů Usercentrics naleznete na stránkách: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatele: datenschutz@usercentrics.com

10. Matomo

Na našem webu používáme Matomo, analytický software pro webové stránky, který je provozován na EU serverech poskytovatele Matomo. Poskytovatelem služeb je novozélandská společnost InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nový Zéland. Více o údajích zpracovávaných pomocí Matomo se můžete dozvědět v zásadách ochrany osobních údajů na stránkách https://matomo.org/privacy-policy/. Dotazy týkající se ochrany údajů můžete zasílat e-mailem na adresu privacy@matomo.org.

Při používání Matomo může být na vašem koncovém zařízení uložen soubor cookie, který lze použít ke sledování aktivit a například k rozpoznání opakujících se návštěv. IP adresa uživatele se automaticky zkracuje, takže již není možné jejich přiřazení k jednotlivým osobám. Kromě jiného se vyhodnocuje přibližná geografická poloha, koncové zařízení, rozlišení obrazovky, prohlížeč a navštívené stránky včetně délky pobytu. 

Pokud jsme od vás získali souhlas, probíhá zpracování údajů na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Jinak probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci našich webových stránek, zlepšování našich nabídek a online marketingu.

11. Google Analytics

Používáme Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Analytics umožňuje vytvářet statistiky o používání webu a jeho zdrojích. Soubor cookie je uchováván po dobu 2 let. Google Analytics používáme pouze pro statistické účely, např. ke sledování, kolik uživatelů kliklo na konkrétní položku nebo informaci.

Tato webová stránka také používá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics. To umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy od společnosti Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Používání aktivit a informací ze svého účtu Google můžete ukončit zaškrtnutím políčka v části „Nastavení reklamy“ na adrese https://adssettings.google.com/authenticated.

Služba Google Analytics je založena na cookies a shromažďuje informace o vašem používání našich webových stránek, včetně vaší IP adresy. Abychom zabránili identifikaci návštěvníků webových stránek pomocí jejich IP adres, používáme speciální kód, který zajistí, že vaše IP adresa bude předána pouze ve zkrácené, a tedy anonymizované podobě. Na základě této zkrácené IP adresy již není možné jednotlivé uživatele identifikovat. Další informace o ochraně údajů v Google Analytics najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/2700409

Shromažďování a přenosu dat společnosti Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Nastavení můžete rovněž změnit na adrese https://adssettings.google.com/anonymous. Ukládání cookies můžete ovšem zabránit také prostřednictvím obecného nastavení svého prohlížeče.

Doba uchování sjednaná se společností Google pro údaje o uživatelích a událostech spojených se soubory cookie, uživatelskými ID a reklamními ID, je 14 měsíců.

Používání Google Analytics vyžaduje váš souhlas, který jsme získali pomocí našeho vyskakovacího okna cookie. Tento souhlas představuje dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR právní základ pro zpracování osobních údajů, k němuž může dojít při shromažďování pomocí nástrojů webové analýzy.

Kromě vyžádání souhlasu existuje z naší strany také oprávněný zájem analyzovat chování návštěvníků webu a zlepšovat tak naši nabídku po technické i ekonomické stránce. Pomocí Google Analytics dokážeme rozpoznat chyby na webu, identifikovat útoky a zlepšovat hospodárnost. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy). Google Analytics však používáme pouze v případě, že jste k tomu udělili souhlas.

Google od vás zpracovává údaje např. také v USA. Upozorňujeme, že podle názoru Soudního dvora EU v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany pro přenos dat do USA. To může být spojeno s různými riziky pro zákonnost a bezpečnost zpracování údajů.

Společnost Google používá jako právní základ pro zpracování údajů příjemci se sídlem ve třetích zemích (mimo Evropskou unii, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, tj. zejména v USA) nebo pro přenos dat tam tzv. standardní smluvní doložky (článek 46 odst. 2 a 3 písm. f) GDPR). Standardní smluvní doložky jsou šablony poskytované Evropskou komisí a jejich účelem je zajistit, aby byly vaše údaje v souladu s evropskými standardy ochrany údajů i tehdy, pokud jsou předávány do třetích zemí (např. USA) a tam jsou uloženy. Prostřednictvím těchto doložek se společnost Google zavazuje dodržovat při zpracování vašich příslušných údajů evropské standardy ochrany dat, a to i v případě, že jsou údaje uloženy, zpracovávány a spravovány v USA. Tyto doložky vycházejí z prováděcího rozhodnutí Evropské komise. Toto rozhodnutí a příslušné standardní smluvní doložky naleznete např. zde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Podmínky zpracování dat Google Ads (Google Ads Data Processing Terms), které odpovídají standardním smluvním doložkám a vztahují se také na Google Analytics, naleznete na adrese https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

S Googlem jsme uzavřeli přímou zákaznickou smlouvu o používání Google Analytics přijetím „dodatku o zpracování dat“ ve službě Google Analytics. Více o dodatku o zpracování dat pro Google Analytics naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/3379636

12. Použití Google Maps

Tento web používá Google Maps k zobrazení map a vytváření příjezdových tras. Službu Google Maps provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). 

Používání Google Maps vyžaduje váš souhlas, který jsme získali pomocí našeho nástroje pro správu souhlasu Usercentrics. Tento souhlas představuje dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR právní základ pro zpracování osobních údajů, k němuž může dojít při shromažďování dat pomocí Google Maps.

Kromě vyžádání souhlasu existuje z naší strany také oprávněný zájem informovat naše návštěvníky o naší poloze. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy). Google Maps však používáme pouze v případě, že jste k tomu udělili souhlas.

Když vyvoláte podstránky, do kterých jsou integrovány Google Maps, přenesou se informace o vašem používání našich webových stránek (např. vaše IP adresa, zadané hledané výrazy, souřadnice zeměpisné šířky a délky) na servery Google a tam se uloží. Protože jsme do našich webových stránek integrovali Google Maps, ukládá si Google ve vašem prohlížeči nejméně jeden soubor cookie. Tento cookie ukládá údaje o vašem uživatelském chování. V rámci toho může dojít též k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA. Upozorňujeme, že podle názoru Soudního dvora EU v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany pro přenos dat do USA. To může být spojeno s různými riziky pro zákonnost a bezpečnost zpracování údajů.

Společnost Google používá jako právní základ pro zpracování údajů příjemci se sídlem ve třetích zemích (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, tj. zejména v USA) nebo pro přenos dat tam tzv. standardní smluvní doložky (článek 46 odst. 2 a 3 GDPR). Standardní smluvní doložky jsou šablony poskytované Evropskou komisí a jejich účelem je zajistit, aby byly vaše údaje v souladu s evropskými standardy ochrany údajů i tehdy, pokud jsou předávány do třetích zemí (např. USA) a tam jsou uloženy. Prostřednictvím těchto doložek se společnost Google zavazuje dodržovat při zpracování vašich příslušných údajů evropské standardy ochrany dat, a to i v případě, že jsou údaje uloženy, zpracovávány a spravovány v USA. Tyto doložky vycházejí z prováděcího rozhodnutí Evropské komise. Toto rozhodnutí a příslušné standardní smluvní doložky naleznete např. zde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Podmínky zpracování dat Google Ads (Google Ads Data Processing Terms), které odpovídají standardním smluvním doložkám a vztahují se také na Google Maps, naleznete na adrese https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

13. Google Ads | Google Ads Conversion Tracking

Používáme Google Ads a Google Ads Conversion od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Ads nám umožňuje upozornit na naše atraktivní nabídky pomocí reklamních materiálů na externích webových stránkách. To nám umožňuje určit, jak jsou jednotlivá reklamní opatření úspěšná. K tomuto účelu používáme takzvané cookies reklamního serveru (AdServer-cookies), které lze použít k měření určitých parametrů pro měření úspěšnosti, jako je například zobrazování reklam nebo kliknutí uživateli. Pokud kliknete na reklamu Google a dostanete se tak na naše webové stránky, Google Ads uloží soubor cookie na vaše koncové zařízení. Tyto cookies obvykle ztratí platnost po 30 dnech. Nemají sloužit k tomu, aby vás osobně identifikovaly. Tyto cookies umožňují společnosti Google opětovně rozpoznat váš internetový prohlížeč. Informace získané pomocí souboru cookie pro sledování konverzí (conversion-cookie) se používají ke generování statistik konverzí. Zjišťujeme tak celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na webovou stránku opatřenou značkou pro sledování konverzí (concersion-tracking-tag). 

Sami v rámci uvedených reklamních opatření neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Od společnosti Google dostáváme pouze statistická vyhodnocení. Na základě těchto hodnocení poznáme, která z použitých reklamních opatření jsou obzvláště účinná. Z používání reklamního materiálu nezískáváme žádné další údaje a zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele. Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím služby Google Ads. Podle společnosti Googla jsou data zašifrována a uložena na zabezpečených serverech. Pokud máte uživatelský účet Google a jste přihlášeni, může Google tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. A dokonce i když nejste u Googlu zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že Google vaši IP adresu zjistí a uloží. 

Instalaci cookies můžete zabránit smazáním stávajících cookies a deaktivací ukládání cookies v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Upozorňujeme vás však, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Ukládání souborů cookie je možné zabránit také nastavením webového prohlížeče tak, aby byly cookies z domény „www.googleadservices.com“ blokovány (https://www.google.de/settings/ads). Upozorňujeme vás, že toto nastavení bude smazáno, jakmile své cookies odstraníte. Zájmově orientované reklamy můžete také deaktivovat pomocí odkazu http://optout.aboutads.info. Upozorňujeme vás, že toto nastavení bude také smazáno, jakmile své cookies odstraníte.

Další informace o používání údajů společností Google naleznete na následující webové stránce Googlu: https://policies.google.com/privacy

Pokud jste souhlasili s používáním Google Ads, právním základem pro odpovídající zpracování údajů je článek 6 (odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas). Máme také oprávněný zájem na měření účinnosti jednotlivých reklam, nabídek a funkcí naší informační nabídky ve spolupráci s našimi poskytovateli služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Google Ads však používáme pouze v případě, že jste k tomu udělili souhlas. 

V rámci používání Google Ads může dojít též k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA. Upozorňujeme, že podle názoru Soudního dvora EU v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany pro přenos dat do USA. To může být spojeno s různými riziky z hlediska zákonnosti a bezpečnosti zpracování údajů. 

Jako právní základ pro zpracování údajů příjemci se sídlem ve třetích zemích mimo Evropskou unii (tj. zejména USA) nebo pro předávání údajů tam používá Google takzvané standardní smluvní doložky. Tyto doložky vycházejí z prováděcího rozhodnutí Evropské komise: rozhodnutí a doložky naleznete např. zde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Podmínky zpracování údajů pro reklamní produkty Google, které odpovídají standardním smluvním doložkám a vztahují se také na Google Ads, naleznete na adrese: https://business.safety.google/adscontrollerterms/

14. Použití YouTube

Abychom vám mohli prezentovat videa, používáme poskytovatele YouTube. YouTube je videoportál, který je dceřinou společností Google. Videoportál provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud na našem webu načtete stránku, která má vložené video YouTube, váš prohlížeč se automaticky připojí k serverům YouTube nebo Google. Přitom se (v závislosti na nastavení) přenášejí se různá data. Za veškeré zpracování údajů v Evropě je odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko).

Vložená videa YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Podle informací od společnosti YouTube to znamená následující: YouTube neukládá soubory cookie pro uživatele, který si webovou stránku s vloženým přehrávačem videa YouTube jen prohlíží, ale neklikne na video, aby spustil přehrávání. Režim rozšířené ochrany dat však nutně nevylučuje přenos dat partnerům YouTube. Tímto způsobem YouTube naváže spojení se sítí Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video.

Po kliknutí na přehrávač videa YouTube může YouTube ukládat soubory cookie na koncovém zařízení uživatele (PC, notebook, tablet, chytrý telefon atd.) nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání. Tímto způsobem může YouTube přijímat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace slouží mj. ke shromažďování statistik videa, zlepšování uživatelské přívětivosti a předcházení pokusům o podvod. Případně mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další operace zpracování dat, na které nemáme žádný vliv. Z naší strany nedochází k žádnému ukládání osobně identifikovatelných cookie informací pro přehrávání vložených videí. 

YouTube se používá výhradně s vaším souhlasem prostřednictvím nástroje pro správu souhlasu Usercentrics. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. 

Shromážděná data ukládá Google na různě dlouhou dobu. Některá data můžete smazat kdykoli, jiná se automaticky vymažou po omezené době a jiná si Google ukládá na delší dobu. Některá data (například položky „Moje aktivita“, fotky nebo dokumenty, produkty) uložená ve vašem účtu Google tu zůstanou uložena tak dlouho, dokud je nesmažete. I když nejste k účtu Google přihlášeni, můžete některá data spojená s vaším zařízením, prohlížečem nebo aplikací smazat.

YouTube zpracovává data např. také v USA. Upozorňujeme, že podle názoru Soudního dvora EU v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany pro přenos dat do USA. To může být spojeno s různými riziky pro zákonnost a bezpečnost zpracování údajů. Společnost YouTube používá jako právní základ pro zpracování údajů příjemci se sídlem ve třetích zemích (mimo Evropskou unii, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, tj. zejména v USA) nebo pro přenos dat tam standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí (= článek 46 odst. 2 a 3 GDPR). Tyto smluvní doložky zavazují společnost YouTube, aby při zpracování relevantních údajů mimo EU dodržovala standardy ochrany údajů EU. Tyto doložky vycházejí z prováděcího rozhodnutí Evropské komise. Rozhodnutí a doložky najdete např. zde: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

zhledem k tomu, že YouTube je dceřinou společností společnosti Google, mají společné zásady ochrany osobních údajů. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak je s vašimi údaji nakládáno, doporučujeme prohlášení o ochraně údajů na adrese https://policies.google.com/privacy.

15. Použití nástroje webové analýzy Indeed.com

Některé z našich webových stránek používají nástroj pro analýzu webu od společnosti Indeed Ireland Operations Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irsko. Aby bylo možné analyzovat používání webové stránky, společnost Indeed shromažďuje a vyhodnocuje určité údaje o používání, které přenáší váš prohlížeč. Dostáváme statistické vyhodnocení počtu přesměrování od potenciálních zájemců. Ke shromažďování těchto údajů o používání může společnost umístit jeden nebo více souborů cookie. Kromě toho se společnosti Indeed přenáší IP adresa přiřazená vašemu zařízení v příslušném čase a identifikátor specifický pro prohlížeč. IP adresa je vyžadována pouze pro účely identifikace relace a pro geolokaci (až do úrovně města).

Právním základem pro přenos je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve vyhodnocování atraktivity našich pracovních nabídek a na tom založeného efektivnějšího designu pracovních nabídek a vytváření pseudonymních uživatelských profilů pro používání našich webových stránek návštěvníky naší informační nabídky.

Více informací na toto téma vám Indeed nabízí pod následujícím odkazem: https://de.indeed.com/legal

16. Facebooková fanouškovská stránka

Na Facebooku provozujeme fanouškovské stránky (tzv. fanpage). Jedná se o webové stránky, které jsou nabízeny na platformě Facebook, aby nás prezentovaly jako společnost a abychom se např. dostali do kontaktu se zákazníky a potenciálními zákazníky. Poskytovatelem služby je americká společnost Meta Platforms Inc (dále jen Facebook). Za evropský prostor odpovídá společnost Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko).

Sdílená odpovědnost s Facebookem

Společně s Facebookem jsme zodpovědní za fázi shromažďování a používání pro statistické zpracování vašich údajů; zpracování probíhá, když navštívíte naši fanouškovskou stránku. Níže uvedenými informacemi plníme svou informační povinnost v rámci společné odpovědnosti. Pokud navštívíte naši fanouškovskou stránku, bude Facebook shromažďovat osobní údaje mj. vaši IP adresu a další informace, které jsou dostupné v podobě cookies na vašem koncovém zařízení. To platí pro návštěvníky, kteří mají účet na Facebooku, i pro návštěvníky, kteří nejsou na Facebooku registrováni. Které údaje se přesně zpracovávají, můžete zjistit v „Informacích o Page Insights datech“, které poskytuje Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.  

Výsledky tohoto zpracování nám, jakožto provozovateli fanouškovské stránky, následně Facebook zpřístupňuje v agregované, statistické a anonymizované podobě uživatelských statistik. 

Údaje, které jsou o vás v této souvislosti shromážděné, budou zpracovány společností Facebook a případně přeneseny do zemí mimo Evropskou unii. Která data Facebook zpracovává pro své vlastní dodatečné účely, popisuje Facebook ve svých zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Najdete tam také informace o tom, jak kontaktovat Facebook a jaké jsou možnosti nastavení reklamy. Na toto další zpracování údajů ze strany Facebooku nemáme žádný vliv. Za zpracování těchto osobních údajů v souvislosti s návštěvami fanouškovských stránek, které nespadají do společné odpovědnosti, zůstává výhradní odpovědnost na straně Facebooku.

Facebook od vás zpracovává údaje např. také v USA. Upozorňujeme, že podle názoru Soudního dvora EU v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany pro přenos dat do USA. To může být spojeno s různými riziky pro zákonnost a bezpečnost zpracování údajů. 

Společnost Facebook používá jako právní základ pro zpracování údajů příjemci se sídlem ve třetích zemích (mimo Evropskou unii, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, tj. zejména v USA) nebo pro přenos dat tam tzv. standardní smluvní doložky (= článek 46 odst. 2 a 3 GDPR). Standardní smluvní doložky (Standard Contractual Clauses – SCC) jsou šablony poskytované Evropskou komisí a jejich účelem je zajistit, aby byly vaše údaje v souladu s evropskými standardy ochrany údajů, pokud jsou předávány do třetích zemí (např. USA) a tam uloženy. Prostřednictvím těchto doložek se společnost Facebook zavazuje dodržovat při zpracování vašich příslušných údajů evropské standardy ochrany dat, a to i v případě, že jsou údaje uloženy, zpracovávány a spravovány v USA. Tyto doložky vycházejí z prováděcího rozhodnutí Evropské komise. Rozhodnutí a příslušné standardní smluvní doložky naleznete např. zde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
Pokud jste při návštěvě naší fanouškovské stránky přihlášeni k Facebooku jako uživatel, bude na vašem zařízení uložen soubor cookie s vaším identifikátorem Facebooku. Facebook díky tomu může sledovat, že jste naši fanouškovskou stránku navštívili a jak jste ji použili. Totéž platí pro všechny další stránky Facebooku. Chcete-li tomu zabránit, odhlaste se z Facebooku, popř. deaktivujte funkci „zůstat přihlášen”, vymažte soubory cookie ze svého zařízení, zavřete svůj prohlížeč a poté jej znovu spusťte.

Ve smlouvě s námi uzavřené (dostupné na adrese:  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Facebook souhlasí s tím, že podle GDPR převezme primární odpovědnost za zpracování tzv. Insights dat a splní všechny povinnosti vyplývající z GDPR s ohledem na zpracování těchto Insights údajů. My nečiníme žádné rozhodnutí ohledně zpracování Insights údajů a jakýchkoli dalších informací vyplývajících z článku 13 GDPR. To podstatné z dohody najdete zde: 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Pokud si přejete uplatnit právo subjektu údajů podle GDPR (na které máte nárok viz oddíl E.3 níže), dovolujeme si upozornit, že v případě pochybností nemůžeme tato práva plně naplnit sami. Pro vás by proto bylo jistě efektivnější kontaktovat přímo Facebook. Informace o vašich právech ohledně Page Insights poskytuje Facebook zde:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

S ohledem na Page Insights a společnou odpovědnost s Facebookem máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Informace o tom, jak uplatnit své právo vznést námitku, najdete zde:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Pokud byste ještě stále potřebovali s něčím pomoci, neváhejte nás kontaktovat. Váš požadavek, bude-li se týkat Insights dat, předáme Facebooku.

Zpracování osobních údajů návštěvníků slouží k poskytování fanouškovské stránky a ke statistickému vyhodnocení jejího využívání. Toto vyhodnocení je pro nás anonymizováno. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Našimi oprávněnými zájmy týkajícími se shromažďování osobních údajů při návštěvě fanouškovské stránky a vytváření statistických vyhodnocení jsou: komunikace a interakce s potenciálními zákazníky a zákazníky; šíření informací o naší společnosti; anonymizované vyhodnocování a prezentace používání fanouškovské stránky a vytváření pseudonymních uživatelských profilů pro používání našeho webu návštěvníky naší informační nabídky. Pokud jste souhlasili se zpracováním a uložením údajů společností Facebook, je tento souhlas právním základem pro zpracování údajů (článek 6 odst, 1 písm. a) GDPR). Facebook však používáme pouze v případě, že jste k tomu udělili souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. 

Facebook v zásadě uchovává data tak dlouho, dokud je potřebuje pro své vlastní služby a produkty Facebooku. Facebook má po celém světě umístěné servery, kde jsou uložena jeho data. Ke kompletnímu vymazání vašich údajů dojde až v případě, že zcela smažete svůj účet na Facebooku.

Podmínky zpracování údajů na Facebooku, které odpovídají standardním smluvním doložkám, najdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Více o údajích zpracovávaných na základě používání Facebooku se můžete dozvědět v zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

Naše výhradní odpovědnost

Kromě toho zpracováváme také údaje z vašeho používání fanouškovské stránky, které nám dobrovolně poskytnete (např. v komentáři), za účelem zodpovězení vašich dotazů, komunikace s vámi a zveřejnění informací o obsahu nabízeném na fanouškovské stránce nebo námi. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a v případě, že žádost směřuje k uzavření smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Oprávněný zájem spočívá v efektivním informování uživatelů, zákazníků a potenciálních zákazníků a v komunikaci s těmito osobami. Pokud jste souhlasili se zpracováním a uložením údajů společností Facebook, je tento souhlas právním základem pro zpracování údajů (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Facebook však používáme pouze v případě, že jste k tomu udělili souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat.


Můžete nás kdykoli kontaktovat, pokud jde o údaje, které zpracováváme na naši vlastní odpovědnost, a uplatňovat svá práva, na která máte jako dotčená osoba nárok. Pokud se však váš požadavek týká zpracování, které je prováděno čistě v oblasti odpovědnosti Facebooku, rádi bychom předem upozornili, že naše možnosti uplatnění vašich práv jsou omezeny na to, že vás odkážeme na příslušná oddělení Facebooku.

17. Odkazy na sociální média

Některé naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, jako např. na Facebook, Instagram, Twitter, Xing a LinkedIn. Jedná se o čisté odkazy a nikoli pluginy. Odpovědnost za jejich provoz v souladu s ochranou osobních údajů mají zaručit jejich příslušní poskytovatelé. Nemáme žádný vliv na to, zda provozovatelé dodržují předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud byste si přáli více informací o jejich zpracování dat, najdete je v příslušných prohlášeních o ochraně údajů na jednotlivých webových stránkách těchto poskytovatelů.

C. Zpracování dat ve spolupráci s obchodními partnery

Prohlášení o ochraně údajů pro obchodní partnery se vztahuje i na zpracování údajů ve spolupráci s obchodními partnery. Najdete je zde.

Seznam přidružených společností naleznete zde.

D. Zpracování dat v procesu podávání žádostí o zaměstnání

Na postup podávání žádostí o zaměstnání se navíc vztahuje prohlášení o ochraně údajů pro proces podávání žádostí o zaměstnání. To najdete zde.

Seznam přidružených společností najdete zde.

E. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Abychom zajistili, že budou naše informace o ochraně údajů vždy odpovídat aktuálním zákonným požadavkům, vyhrazujeme si právo v nich kdykoli provést změny. To platí i v případě, že informace o ochraně údajů musí být upraveny kvůli novým nebo pozměněným nabídkám či službám.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. Těší nás, že nám své osobní údaje svěřujete.

Stav: 08. 09. 2022